top of page

Privacy verklaring / AVG

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle website bezoeken, transacties en overeenkomsten met Elvira Broersma, geregistreerd bij de Kvk als Broersma Lifestyle Coaching & Winefulness, gevestigd te Jekerstraat 80-2, 1078 MG Amsterdam.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Elvira Broersma verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Deze informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Elvira Broersma verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en/of producten

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van een nieuwsbrief

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Elvira Broersma verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ten behoeve van een effectief en efficiënt coachingstraject maakt Elvira Broersma gebruik van sessie verslagen en een coachovereenkomst, waarin mogelijk ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zijn opgenomen over je gezondheid/problematiek/achtergrond. 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Elvira Broersma bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden tot 2 jaar na de beëindiging van de dienstverlening bewaard. Indien je je gegevens eerder uit mijn archief wilt laten verwijderen, kun je dit doen door contact op te nemen met Elvira Broersma via contact@elvirabroersma.nl  

Delen van persoonsgegevens met derden

Elvira Broersma verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Elvira Broersma gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Elvira Broersma en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@elvirabroersma.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Elvira Broersma wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Elvira Broersma neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenste over de beveiliging van door Elvira Broersma verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Elvira Broersma via contact@elvirabroersma.nl 

bottom of page